Linkkejä/Vinkkejä

Linkkejä/Vinkkejä

 

 

Reumasairauksille tarvitaan kansallinen laaturekisteri

 

Reumarekisteri lisäisi hoidon yhdenvertaisuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta.

Linkki Reumaliiton artikkeliin joka oli Hesarissa:

Reumasairauksille tarvitaan kansallinen laaturekisteri

 

 

Sote-asioiden uusi vuosi 2021

 

Uusi vuosi tuo mukanaan hyviä uutisia. Esimerkiksi perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot tulevat maksuttomiksi. Vanhusten hoitoon tuli sitova hoitajamitoitus.

 

Hyviä uutisia tarvitsemmekin, sillä viime vuosi koronan kanssa on ollut monelle haasteellinen. Onneksi rokote tuo toivoa paremmasta.

 

Suurimmat muutokset koskevat asiakasmaksulakia, joka tulee yleisesti voimaan heinäkuussa, mutta terveydenhuollon asiakasmaksukattoa koskien vasta vuoden 2022 alusta. Asiakasmaksulain myötä uusia maksuttomia palveluita ovat heinäkuusta 2021 lähtien esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa sekä alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit.

 

Terveydenhuollon vuotuinen asiakasmaksukatto säilyy vuonna 2021 683 eurossa. Kun sairastunut on maksanut kattoon kuuluvia asiakasmaksuja tuon summan verran, maksukattoon kuuluvat palvelut ovat hänelle maksuttomia loppuvuoden.

 

Lakimuutoksen myötä vuoden 2022 alusta maksukattoa kerryttävät aiempaa useammat terveydenhuollon palvelut. Mukaan lisätyt palvelut liittyvät muun muassa suun terveydenhuoltoon, terapiaan sekä tilapäiseen kotisairaan- ja kotisairaalahoitoon. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joihin on myönnetty toimeentulotukea.

 

Sairastuneen pitää valitettavasti edelleen itse seurata maksukaton täyttymistä. Seurantaa kuitenkin helpottaa se, että vastaisuudessa asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa.

 

On laskettu, että uudistuksen myötä lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut pienenisivät nykyisestä. Olemme tästä Reumaliitossa tyytyväisiä, sillä olemme vuosia tehneet vaikuttamistyötä sairastamisen kustannusten alentamiseksi. Esimerkiksi tästä asiakasmaksulaista annoimme lausuntomme niin ministeriöön kuin eduskuntaankin.

 

Viime vuosina Suomessa on keskusteltu paljon vanhustenhoidon tilanteesta. Nyt henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa. Tähän asti mitoitusta on ohjattu vain laatusuosituksella. Henkilöstömitoitus tulee nousemaan asteittain. Tällä hetkellä minimi on 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäajan 1.4.2023 jälkeen minimi on vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti.

 

Kelan etuuksiin on myös tullut muutoksia. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotettiin 0,4 %. Lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto nousi hieman ollen 579,78 e. Kun vuosiomavastuu ylittyy, sairastunut maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta 2,50 euroa.

 

Koronan vuoksi osaan työttömyyteen ja opintoihin liittyvistä tuista on tehty muutoksia. Lisäksi Kela on vuoden alusta alkaen korvannut yksityisessä terveydenhuollossa tehdystä koronatestistä 100 euroa, kun aiemmin korvaus oli 56 euroa.

 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) alkoi vuoden alusta palvelemaan yliopisto-opiskelijoiden lisäksi ammattikorkeakouluissa opiskelevia. Lisäksi nyt opiskelijat voivat saada matkakorvauksia YTHSn tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin. Vastuu korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä siirtyi Kelaan.

 

Sote-uudistus etenee ja on kirjoitushetkellä tammikuussa eduskunnassa. Mikäli uudistus menee läpi, Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirrettäisiin kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Uudenmaan erillisratkaisun perusteella Uudellamaalla olisi neljä hyvinvointialuetta. Jos uudistuksen aikataulu pitää kutinsa, tulee osa laeista voimaan jo tämän vuoden heinäkuussa.

 

 

Terveyttä ja positiivista mieltä kaikille tähän vuoteen!

 

Miranna Seppälä

sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija
Reumaliitto

 

 

Reumaliiton lausunto sote-uudistukseen

28.9.2020

LAUSUNTO

Suomen Reumaliitto antoi lausuntonsa hallituksen esitykseen sote-uudistuksesta.

Uudistuksen myötä vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyisi 21 sote-maakunnalle (+Helsingin kaupunki ja HUS) eli niin kutsutuille leveämmille hartioille. Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollosta Suomessa vastaa noin 200 eri tahoa.
 

Lausunnon keskeiset kohdat

 • Hallituksen esitys koskee erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. Sairastuneen kannalta merkityksellistä on se, miten muutoksia saadaan aikaan käytännön tasolla ja mitä muissa laeissa tarkemmin säädetään.
   
 • Järjestöjen toiminnan edellytykset muuttuvassa toimintaympäristössä on taattava. Reumaliitto esittää useammassa kohdassa velvoittavampia kirjauksia kuntien ja sote-maakuntien yhteistyöhön järjestöjen kanssa ja niiden tukemiseen.
   
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 10 § säädetään asiakkaiden palvelujen yhteensovittamisesta. Siinä ei kuitenkaan tarkemmin velvoiteta esimerkiksi yksilöllisen asiakassuunnitelman laatimiseen. Näemme, että asiakassuunnitelma ja sen osana hoito- sekä kuntoutussuunnitelma tulisi määrittää pitkäaikaissairaille oikeudeksi.
 • Reumaliitto korostaa, että kuntoutus on nivottava osaksi palvelujen yhteensovittamista ja yhtenäisiä hoitopolkuja.
   
 • Painotamme, että asiakasmaksut eivät saa nousta, vaan rahoitusta tulee hakea muilla keinoin. Asiakasmaksujen kehittymistä tulee seurata ja asettaa enimmäismäärät vielä nykyistä alemmas.
   
 • Valtakunnalliset mittarit ovat tärkeä väline saada aikaan sosiaali- ja terveydenhuollossa vertailtavuutta, potilasturvallisuutta, laatua ja yhdenvertaisuuttaa. Reumaliiton näkemyksen mukaan valtakunnallisia mittareita tulisi asettaa alusta alkaen.
   
 • Vaikuttava, turvallinen ja maan laajuisesti vertailukelpoinen sairauksien hoito edellyttää hoidon laadun mittaamista. Esitämme, että eri sairauksien hoitoon luodaan ja ylläpidetään niin kutsuttuja laaturekistereitä. Niiden ylläpitäminen ja rahoitus tulisi säätää laissa velvoittavaksi.
   
 • Järjestämislain eri pykälissä velvoitetaan julkaisemaan strategioita, suunnitelmia ja raportteja julkisessa tietoverkossa. Reumaliitto pitää toiminnan läpinäkyvyyttä erittäin hyvänä asiana.

 

 

Tietosuojaseloste - pitkäaikaisesti säilytettävät henkilötiedot